Програма партії

ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ»

Час вимагає дій!

Ми пропонуємо збалансований розвиток суспільства, який передбачає економічне зростання, матеріальне виробництво і споживання, що базуються на здатності екосистем відновлюватися і підтримувати життєдіяльність нинішніх і майбутніх поколінь.

Ми переконані: зробити це можна лише на засадах дієвого народовладдя, поваги до прав і свобод людини, захисту прав власності, громадянської злагоди і християнської моралі, духовного і всебічного розвитку особистості.

Ми, українці, – сильний народ, який здатний власноруч побудувати своє майбутнє.

Ми пропонуємо співвітчизникам делегувати до усіх рівнів рад політиків, які орієнтуються не на інтереси окремих кланів, а на традиційні для України та Європи цінності народної демократії.

Ми забезпечимо безпосередній зв'язок між депутатами та їх виборцями!

Державі – сучасні, міцні та ефективні інститути влади!

Суспільству – ефективні механізми контролю за владою!

І. ПОЛІТИЧНІ ЗАВДАННЯ

І. Народна економіка працьовитих власників і відповідальних господарів.

Працювати на совість та отримувати достойну винагороду - ось життєве кредо наших співвітчизників. Україна розквітне лише як країна працьовитих власників та відповідальних господарів, де кожен має свою справу, забезпечує свою родину, опікується батьками.

Чиновники повинні всіляко сприяти започаткуванню нового бізнесу і створенню нових робочих місць, усвідомлюючи, що це вони обслуговують виробника, а не навпаки.

ІІ. Суспільство соціальної справедливості, де молодість має перспективу, а старість - повагу і гарантований захист.

Справедливі та ефективні правові, економічні та соціальні умови для праці, доступне якісне навчання, реалізація права громадян на безпечне життя та довкілля, економічно забезпечена система охорони здоров'я і високі пенсії - ось формула соціальної справедливості, на якій ми наполягаємо.

Має ефективно діяти спеціальне оподаткування надприбутків.

ІІІ. Україна – парламентсько-президентська республіка, де утверджується народовладдя.

Прозора та відповідальна влада, що формується на основі прямих виборів. Сильний парламент і коаліційний уряд, підзвітний народним депутатам і громадськості. Розширення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

Суди, які належно фінансуються, працюють чесно і оперативно. Судді несуть реальну відповідальність перед суспільством за неправосудні рішення.

IV. Україна – частина європейської цивілізації, рівноправний учасник політичних і економічних інтеграційних процесів.

В основі європейської єдності – одвічні християнські цінності, гуманістичні ідеї прав людини, громадянського суспільства і правової держави, реального народовладдя. Європейський вибір України – свобода та справедливість, світова культура, демократичні традиції.

Гармонізація українського законодавства з європейським у питаннях безпеки життєдіяльності людини, збереження біорізноманіття та відновлення екосистем. Заборона ввезення або транзиту через Україну екологічно небезпечних відходів з інших країн.

Пріоритети партії:

Вільна людина – міцна держава.

В основі всіх суспільних, соціально-економічних, політичних і державотворчих процесів - людська особистість.

Суспільство очікує на:

 • здійснення судової реформи;
 • впровадження системи постійного громадського контролю за діяльністю влади та механізму боротьби з корупцією та організованою злочинністю;
 • вільні та відповідальні засоби масової інформації;
 • всебічне сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства.

Парламентсько-президентська республіка:

 • забезпечення реального верховенства парламенту та сформованого ним уряду в політичному житті країни, протидія будь-яким спробам повернення до старої моделі державного правління, яка має бути подолана в результаті конституційної реформи;
 • реалізація положень конституційної реформи і парламентської республіки в поточному законодавстві;
 • чітке розмежування функцій і повноважень між різними органами державної влади як на центральному, так і на місцевому рівнях;
 • реформування системи виборів до Верховної Ради України, яке б законодавчо забезпечило безпосередній зв'язок між парламентарями і виборцями.

Реформа місцевого самоврядування:

 • запровадження до бюджетного та податкового законодавства принципу, за яким бюджетні доходи (податки, інші обов'язкові платежі) залишаються в розпорядженні органів місцевого самоврядування з виділенням певної частки на загальнодержавні потреби (принцип формування бюджету «знизу»);
 • здійснення загальнодержавної політики на місцях через територіальні відділення центральних органів державної виконавчої влади;
 • збільшення інвестиційних програм, спрямованих на збалансований розвиток малих міст, селищ, сіл.

Соціальні реформи:

 • суттєве поліпшення фінансування освіти, науки і культури шляхом збільшення бюджетних видатків і залучення позабюджетних асигнувань;
 • збільшення бюджетних асигнувань для роботи державних медичних закладів до рівня 4 відсотків від розміру ВВП України, забезпечення доступної і якісної медичної допомоги для населення;
 • реалізація державних програм запобігання коронавірусної хвороби (COVID-19), інфекційним захворюванням та зниження ризиків захворювання на туберкульоз, СНІД тощо;
 • збільшення бюджетних видатків на відновлення деградованих екосистем, запровадження механізму відшкодування екологічних збитків;
 • реформа житлово-комунального господарства, здійснення програм забезпечення соціальним житлом;
 • збереження та реальне забезпечення справедливих соціальних пільг (щодо комунальних послуг, оплати житла, послуг транспорту, зв'язку, придбання медикаментів тощо) для незахищених верств населення, запровадження законодавчих механізмів, які б виключали пільги для тих, хто на них не заслуговує;
 • поступове підвищення пенсій, яке має бути реальним, а не номінальним;
 • запровадження принципу соціальної справедливості у ставленні держави до різних категорій пенсіонерів.

Реформування і модернізація національної економіки:

 • розбудова сучасної моделі економічної системи, яка б органічно поєднала в собі державне управління і ринкове саморегулювання, раціональну відкритість економіки і обґрунтований протекціонізм, економічну свободу і ефективний державний контроль;
 • перетворення України на динамічну і економічно самодостатню державу з власним науково-технічним потенціалом;
 • пріоритетний розвиток секторів, які випускають кінцеву продукцію та державна підтримка галузей, що виробляють конкурентоспроможні товари;
 • сприяння вільній приватній ініціативі;
 • підтримка дрібних землевласників, прискорений розвиток кооперації між ними та сільськогосподарськими, переробними і торговельними підприємствами;
 • сприяння розробці та впровадженню вітчизняних екологічно збалансованих, енерго- та ресурсозберігаючих технологій в усіх галузях господарської діяльності, прийняття загальнодержавної програми модернізації екологічно небезпечних виробництв.

Основна мета цих заходів – зростання реальної вартості робочої сили і добробуту кожного громадянина.

Зовнішня політика:

 • дотримуватися стратегічного курсу на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі і НАТО;
 • участь в Єдиному економічному просторі лише на засадах рівноправного партнерства;
 • пріоритетне відстоювання національних інтересів України у Світовій організації торгівлі.    

МИ РОБИМО ТЕ, ЩО ІНШІ ТІЛЬКИ ЗБИРАЮТЬСЯ РОБИТИ!

Для побудови ефективної системи влади, орієнтованої на забезпечення розвитку держави в усіх сферах, Партія вважає за необхідне:

Продовжити конституційно-політичну реформу з метою:

 • досягнення прозорості та підзвітності влади народові, недопущення будь-яких проявів авторитаризму;
 • становлення дієвої системи загальнонаціонального політичного представництва соціальних і територіальних інтересів України, посилення контролю за діяльністю влади на базі проведення демократичних виборів за пропорційною системою;
 • створення належної правової бази для розвитку і ефективної діяльності соціальних інститутів, громадських організацій та об'єднань;
 • встановлення громадянського контролю за їхньою діяльністю;
 • утвердження постійно діючого громадського контролю за використанням бюджетних, природних і гуманітарних ресурсів регіонів і країни в цілому.

Наповнити реальним змістом регіональну політику, місцеве і регіональне самоврядування, що передбачає:

 • створення правових, економічних та фінансових умов для динамічного і гармонійного розвитку ОТГ;
 • перехід від перерозподільного принципу у державній регіональній політиці до політики розвитку з урахуванням специфіки та потенціалу кожного ОТГ;
 • визначення і правове закріплення для кожного регіону переліку програм, які реалізуються на місцевому та загальнодержавному рівнях з відповідним розподілом джерел фінансування і відповідальності;
 • розроблення адресних соціальних програм на регіональному рівні з урахуванням місцевої специфіки;
 • спрямування переважної частини коштів, отриманих від приватизації підприємств, на розвиток територій, де вони розташовані;
 • формування «регіонів розвитку», які б на добровільних засадах об'єднували декілька адміністративних одиниць зі спільною економічною специфікою та інноваційною спрямованістю;
 • удосконалити адміністративно-територіальну реформу України за принципами максимальної доступності сфери державних послуг для населення;
 • децентралізації системи державного управління;
 • модернізації структури та функцій державного апарату.

Завершити бюджетну реформу:

 • формувати державний бюджет «знизу» – 60 відсотків коштів мають залишатися на місцях;
 • на законодавчому рівні закріпити статус міст як основних суб'єктів бюджетного процесу;
 • забезпечити правову та фінансову самостійність муніципального управління.

Першочерговою умовою динамічного суспільного розвитку є правове забезпечення умов для суттєвого підвищення політичної і економічної ролі громадської ініціативи через ефективні інститути державного управління, належне політичне і законодавче представництво територій у системі державної влади України, демократичне функціонування органів місцевого самоврядування та захист інтересів громадян.

ІІ. ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Економіці України – якісне зростання!

Головною метою економічного реформування Партія вважає нарощування та реалізацію потужного науково-технологічного потенціалу національної економіки, вихід України на лідируючі позиції у світовому розподілі праці,  пошук унікальних ніш для національної продукції у структурі міжнародної торгівлі, зростання інноваційної складової вітчизняної промисловості на базі створення виробництв шостого технологічного укладу.

Партія проголошує наступні програмні пріоритети:

У науково-технологічній політиці:

 • категорична відмова від залишкового принципу фінансування науки та освіти;
 • забезпечення законодавчих умов для створення ефективного національного ринку наукових розробок;
 • чітке визначення державних пріоритетів науково-технологічної політики, які забезпечуватимуть українським підприємствам конкурентні переваги та відповідне спрямування цільових бюджетних та приватних капіталовкладень;
 • стимулювання розвитку високотехнологічного виробництва з високою часткою інтелектуальної праці і створення національного інноваційного середовища;
 • законодавче врегулювання захисту інтелектуальної власності.

В інвестиційній політиці:

 • створення дієвої системи внутрішнього інвестування – вироблення та впровадження нової амортизаційної політики, яка б задовольняла потреби вітчизняних підприємств у власних інвестиціях;
 • впровадження системи «технологічних кредитів» на основі державно-приватного партнерства у банківській сфері для стимулювання активності малого та середнього високотехнологічного бізнесу;
 • створення суспільних фондів розвитку в кожному регіоні України з подальшою трансформацією у потужні інвестиційні проекти;
 • побудова інвестиційної інфраструктури, що компенсуватиме недоліки ринкових механізмів та нестабільність системи прав власності;
 • продовження реформування права державної та акціонерної власності з метою створення ефективної системи корпоративного управління.

У податковій політиці:

 • створення стабільного і прозорого податкового законодавства країни;
 • зменшення кількості податків, об'єднання податків, що мають тотожну податкову базу;
 • зменшення податкового тягаря шляхом зниження ставок податку на прибуток і податку на додану вартість;
 • впровадження диференційованої ставки ПДВ;
 • спрощення процедур реєстрації та оподаткування малого і середнього бізнесу;
 • зниження податків на заробітну плату для суттєвого збільшення платоспроможного попиту населення та підвищення рівня життя громадян;
 • перенесення центру ваги оподаткування із заробітної плати на прибуток, з бідних – на багатих.

У бюджетній політиці:

 • реформування міжбюджетних відносин між центром і регіонами на принципах уточнення та розмежування їхніх прибуткових і видаткових повноважень;
 • формування місцевих бюджетів переважно за рахунок власної доходної бази;
 • встановлення відрахувань до місцевих бюджетів від загальнодержавних податків та зборів;
 • реструктуризація системи оподаткування з урахуванням пріоритетності наповнення соціальних статей державного і місцевих бюджетів;
 • створення системи бюджетного індикативного планування на середньострокову перспективу (3-5 років);
 • систематизація і координація чинного законодавства з метою правового забезпечення програм відновлення і розвитку фінансово-економічного потенціалу регіонів країни;
 • встановлення критеріїв прозорості використання коштів, при порушенні яких регіон втрачає право на фінансову підтримку.

У системі трудових відносин:

 • створення системи ефективного політичного і соціального захисту інституту праці;
 • перехід до погодинної оплати праці;
 • відновлення роботи «соціальних ліфтів» – приведення розміру заробітної плати у відповідність до рівня кваліфікації працівника;
 • активне застосування інструментів правового і господарчого арбітражу у вирішенні трудових конфліктів.

У промисловій політиці:

 • впровадження механізмів стимулювання внутрішнього попиту неінфляційними методами;
 • дієва підтримка галузей – «локомотивів» економічного зростання;
 • зняття з бази оподаткування коштів, що спрямовуються підприємствами на технологічну модернізацію, наукові розробки та інноваційні програми;
 • поглиблення інтеграції України до європейського співтовариства.

У регіональній промисловій політиці:

 • структурна перебудова економіки регіонів з огляду на необхідність формування та пріоритетного розвитку «точок зростання»;
 • відновлення єдиних технологічних ланцюгів у виробництві на основі внутрішньої та міжрегіональної кооперації;
 • розвиток територіально-промислових комплексів і міжрегіональної економічної взаємодії;
 • реконструкція та модернізація виробничих фондів міст, особливо в індустріальних мегаполісах;
 • створення високотехнологічних і наукомістких підприємств, здатних випускати конкурентоспроможну продукцію;
 • створення мережі технологічних парків та інших інноваційних структур;
 • формування регіональних галузевих науково-технічних комплексів;
 • створення у регіонах належної матеріальної бази для професійної перепідготовки кадрів.

В аграрній політиці:

 • державна підтримка конкурентоспроможного на вітчизняному та зовнішніх ринках національного агровиробництва на базі створення (заснованих на добровільних кооперативних засадах) сучасних високомеханізованих сільськогосподарських підприємств;
 • створення інституційних передумов для залучення фінансового капіталу в аграрне виробництво;
 • впровадження системи міжрегіональних аграрних бірж і сільськогосподарських ринків;
 • організаційне вдосконалення та технологічне оновлення переробних, агросервісних і торговельних підприємств, що обслуговують сільське господарство, та інтегрованих структур з переробки, зберігання і реалізації сільськогосподарської продукції.
 • надання ефективних правових і адміністративних можливостей для організації нових ефективних форм господарювання на селі;
 • широке застосування можливостей оренди і земельної застави;
 • впровадження програми державної підтримки для приватних господарів і фермерів у веденні господарства і організації закупівель та доставці на ринки сільгосппродукції;
 • встановлення паритету цін на сільськогосподарську та промислову продукцію;
 • беззастережне збереження права власності українського народу на землю, надра, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

ІІІ. ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Відповідальна держава – солідарне суспільство – захищена людина!

Партія оголошує концепцію Нової соціальної політики, засновану на ідеях підтримки і розвитку кожного громадянина, реалізації положення Конституції, яким людина проголошується найціннішим надбанням української держави.

Держава має прийняти цілісну Соціальну доктрину: забезпечення робочих місць і гідний заробіток для усіх працездатних громадян, гарантування  реальної грошової допомоги у встановленому Законом України порядку надання і розмірі. Дана доктрина включає в себе:

 • створення єдиної системи соціального страхування;
 • перехід до моделі економіки з дорогою робочою силою;
 • масове впровадження безперервної освіти. Створення стимулів щодо підвищення кваліфікації, перекваліфікації, набуття додаткових навичок і знань для усіх категорій населення. Заохочення роботодавців щодо впровадження та фінансування освітніх і кваліфікаційних програм для працівників;
 • реформування системи освіти з урахуванням того, що у сучасному світі знання є основою конкурентоспроможності держави. Якість освіти та система державного замовлення мають відповідати потребам нової економіки;
 • розвиток інформаційного суспільства, подолання цифрової нерівності;
 • реалізація політики здорового способу життя;
 • запобігання поглибленню розколів у суспільстві. Курс на громадянську інтеграцію. Припинення спекуляції на проблемах і питаннях, які розколюють суспільство.

Основним завданням Партії є відстоювання соціальних прав і гарантій громадян України.

Наші пріоритети у соціальній політиці:

 • забезпечення державної підтримки соціально вразливих верств населення. Зменшення безробіття через створення нових робочих місць, а не утримання безробітних;
 • встановлення на законодавчому рівні розмірів мінімальної зарплати і пенсії, не нижчих від реального прожиткового мінімуму;
 • індексація  зарплат і пенсій відповідно до зростання споживчих цін і реальних темпів інфляції;
 • скасування всіх необґрунтованих пільг та привілеїв, створення більш справедливої адресної системи соціальної підтримки та пенсійного забезпечення.

Освітня політика:

 • залучення масштабних інвестицій в нові освітні технології;
 • форсований розвиток системи безперервної освіти, популяризація освіти як базової складової національного способу життя;
 • створення умов для рівноправного доступу до отримання навчальних послуг для усіх громадян України;
 • розвиток вузівської науки, створення сприятливих можливостей для участі студентів у науково-дослідних та виробничих програмах, які фінансуються  державою, різними фондами, приватним капіталом;
 • розробка та запровадження загальнонаціональної програми, спрямованої на підвищення якості і престижу математичної та технічної освіти;
 • створення спеціалізованих навчальних закладів і відкриття факультетів для підготовки фахівців для шостого технологічного укладу, насамперед – у галузі нано- та біотехнологій, інформаційних технологій, сучасного матеріалознавства та електроніки;
 • реалізація проекту «електронного університету» та програм комп'ютеризації навчання у середній та вищій школах;
 • відродження професійно-технічної освіти на технологічній базі ХХІ століття, підвищення її соціального престижу;
 • виведення захисту соціальних і трудових прав професорсько-викладацького складу на рівень європейських стандартів;
 • забезпечення об’єктивного висвітлення в навчальних програмах і підручниках процесів суспільного розвитку, історичних подій і діячів, недопущення суб'єктивістського викривлення у цій справі.

Охорона здоров’я:

 • забезпечення гарантованої якості і доступності базових видів медичної допомоги для всіх громадян;
 • впровадження здорового способу життя як пріоритету державної політики у сфері охорони здоров’я;
 • гнучке поєднання безкоштовної та страхової форм медичного обслуговування;
 • розвиток сімейної медицини, гідна оплата праці сімейного лікаря та оптимізація згідно з цим завданням структури медичних закладів;
 • сприяння розбудові спортивно-оздоровчої інфраструктури, у тому числі – при підприємствах.

Політика зайнятості:

 • підготовка та реалізація загальнонаціональної програми створення нових робочих місць;
 • формування регіональних та загальнодержавних інформаційних баз даних попиту та пропозиції на ринку праці з метою приведення їх у відповідність до актуальних завдань сучасної економіки;
 • правове закріплення державних гарантій першого робочого місця для молодих спеціалістів та останнього робочого місця для людей старшого віку, які продовжують працювати, зокрема – у зв'язку з підвищенням пенсійного віку;
 • всебічний розвиток регіональних систем професійної підготовки та перепідготовки кадрів з урахуванням особливостей різних територій.

Захист прав працівника і споживача:

 • створення дієвої законодавчої бази, спрямованої на захист прав працівників як у приватному, так і в державному секторах;
 • розвиток акціонерної форми власності як механізму залучення працівників до управління підприємствами;
 • відродження ефективного контролю держави за дотриманням норм безпеки праці та охорони здоров'я на підприємствах усіх форм власності. Безпека людини-трудівника – безумовний пріоритет Партії;
 • створення законодавчої бази для захисту вітчизняного споживача від неякісних товарів, несумлінної конкуренції та монопольних цін;
 • повне скасування дозвільної системи, перехід на фактичні перевірки відповідності якості товарів та послуг вимогам стандартів та законів.

Реформа пенсійної системи:

 • введення в дію трирівневої пенсійної системи: поєднання солідарної і накопичувальної систем та добровільного пенсійного страхування. Людина має право самостійно визначати свій рівень пенсійного доходу;
 • недопущення заборгованості з виплати пенсій;
 • встановлення розміру пенсій в залежності від трудового внеску;
 • створення державних та недержавних пенсійних фондів, забезпечення дієвого державного контролю за приватними інститутами пенсійного обслуговування;
 • ініціювання програми мобілізації фінансових резервів у накопичувальній системі пенсійного забезпечення;
 • створення умов для реалізації страхових принципів у пенсійному забезпеченні, залучення до пенсійного страхування банківських установ та страхових компаній.

Підтримка сім'ї та молоді:

 • реалізація загальнонаціональної програми, спрямованої на розширення та забезпечення прав і соціальних гарантій, що надаються сім'ям;
 • розробка програми з підтримки материнства і дитинства;
 • створення багаторівневої системи адресної допомоги багатодітним сім'ям та родинам, що виховують дітей з особливими потребами;
 • розширення практики надання пільгових житлових кредитів молодим сім'ям;
 • відродження масового фізкультурного руху і розвитку українського спорту, що сприятиме оздоровленню молодого покоління і покращенню міжнародного іміджу та авторитету України;
 • впровадження системи обміну молодіжними з іншими країнами світу.

Комунальна сфера:

 • проведення комунально-житлової реформи, спрямованої на децентралізацію комунально-господарських служб, зниження їх  ресурсовитратності та покращення якості послуг;
 • створення національної мережі інформаційно-рахункових центрів, які забезпечуватимуть прозорість відношень між державою, комунальними службами та громадянами у сфері послуг ЖКГ і полегшать контроль за обігом коштів у цій сфері, введення єдиної квитанції розрахунку за комунальні послуги;
 • поступове і коректне введення механізмів конкуренції на ринку соціальних послуг;
 • встановлення для комунальних служб чітко визначених стандартів щодо якості послуг, які надаються користувачам;
 • проведення розрахунків населення за житлово-комунальні послуги у відповідності до якості наданих послуг.

IV. КУЛЬТУРА І ДУХОВНІСТЬ

Єдність – у розмаїтті, а не в уніфікації!

Культура і духовність повинні стати базовими і системоутворюючими чинниками утвердження солідарного громадянського суспільства та інтеграції регіонів, представників усіх народів і етнорегіональних груп, що мешкають в Україні, в єдину політичну націю.

Партія декларує принципи нової культурної політики:

 • категоричне неприйняття залишкового принципу у ставленні до проблем культури, зміна моделі фінансування науки, культури та освіти, перерозподіл коштів на користь регіональних і місцевих бюджетів у цих галузях
 • формування культурної політики на принципах відкритості, гуманізму, політичної культури та коректності;
 • сприяння культурній рівноправності всіх народів і регіонів з урахуванням їхньої історичної, ціннісної ментальної та мовної різноманітності;
 • протидія нав'язуванню моноетнічної формули громадянського і державного розвитку, мовної та культурної уніфікації. Реальне забезпечення конституційного права на вільне користування рідною мовою в усіх сферах державного і суспільного життя, недопущення будь-якої дискримінації на мовному ґрунті для всіх націй і народностей, які проживають в Україні.

Відновлення і розвиток культурної інфраструктури:

 • реалізація програм, спрямованих на відродження та всебічний розвиток літератури і мистецтва, місцевих театрів, мережі бібліотек, клубів та будинків культури;
 • відродження системи дитячих культурно-просвітницьких закладів, театрів, будинків творчості, системи кінопрокату, літніх дитячих таборів та культурно-оздоровчих центрів у регіонах;
 • формування загальнонаціональної мережі регіональних культурних центрів, які мають стати осередками гармонійного розвитку всіх культур, що існують у нашій країні;
 • послідовне формування єдиної політичної нації в Україні при збереженні особливостей і традицій кожної національної групи, що входить до неї. Партія буде неухильно дотримуватися конституційних гарантій для національних меншин, розвитку їх культурної автономії.

Для гармонізації конфесійних відносин і активізації ролі духовних цінностей у житті суспільства Партія:

 • сприятиме міжконфесійному діалогу в українському суспільстві;
 • забезпечуватиме рівні можливості для діяльності усіх конфесій у кожному регіоні;
 • домагатиметься невтручання державних органів у справи релігійних організацій;
 • дотримуватиметься принципу узгодження загальнонаціональних та релігійних інтересів у процесі становлення мережі релігійних організацій в Україні;
 • сприятиме розвитку релігійно-інституційної інфраструктури етноконфесійних спільнот;
 • протидіятиме проникненню в Україну деструктивних культів.

V. НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Національна безпека – гарантія державного суверенітету!

Партія наполягає на оновленні концепції національної безпеки України з урахуванням таких пріоритетів:

Правова та економічна безпека людини:

 • встановлення жорсткої відповідальності за порушення конституційних прав громадян;
 • модернізація системи трудових відносин на засадах соціального партнерства;
 • суворий контроль держави за дотриманням стандартів умов праці та забезпечення соціальних гарантій працівникам на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності;
 • активна підтримка діяльності недержавних організацій, діяльність яких полягає у захисті прав громадян;
 • створення ефективної правової бази для боротьби з корупцією та економічною злочинністю.

Екологічна безпека:

 • спільне проведення державними і громадськими природоохоронними структурами регулярних місцевих моніторингів щодо екологічної ситуації та безпеки з обов'язковим оприлюдненням їхніх результатів;
 • вирішення комплексу медичних, соціальних і науково-технологічних проблем, пов'язаних з Чорнобильською катастрофою та питаннями безпечної експлуатації об'єктів атомної енергетики загалом;
 • створення загальнонаціональної системи аналізу та прогнозування внутрішніх і зовнішніх екологічних загроз, пов'язаних як з природними чинниками, так і з антропогенним впливом на навколишнє середовище;
 • надання пріоритету в інвестуванні екологічно безпечним та енергозберігаючим проектам і технологіям.

Оборонна та військова сфера:

 • оптимізація кількісних і якісних параметрів Збройних сил України, оптимальних за чисельністю, оснащених сучасною військовою технікою і озброєнням, всебічно забезпечених, здатних виконувати конституційний обов'язок – надійно захищати недоторканість кордонів Вітчизни, її незалежність та суверенітет;
 • формування військово-промислової політики, структурна перебудова оборонно-промислового комплексу країни здатних забезпечити модернізацію систем озброєнь і військової техніки;
 • розвиток військової науки, пріоритетне фінансування військових науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських розробок, насамперед у галузі високоточних озброєнь;
 • перехід до професійної армії та контрактних форм проходження військової служби з урахуванням фінансових можливостей держави;
 • створення справедливої системи соціального захисту військовослужбовців, працівників правоохоронних органів.

VІ. УКРАЇНА – РІВНОПРАВНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ПАРТНЕР І РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛІДЕР

Завжди відстоювати національні інтереси!

Повноцінне включення України в систему глобальних зв‘язків вимагає чіткого дотримання базових принципів зовнішньої політики України:

 • реалістичності, твердості та послідовності у відстоюванні національних інтересів;
 • активності та ініціативності у виробленні спільних міжнародних проектів;
 • відкритості та передбачуваності позиції держави у питаннях, що стосуються національної безпеки;
 • послідовне дотримання норм міжнародного права;
 • захист національних інтересів української держави і громадян України за кордоном.

Основні рівні міжнародної співпраці:

 • при проведенні європейського курсу забезпечити перехід від переважно сировинно-орієнтованого експорту в країни ЄС до торгівлі готовою вітчизняною продукцією високих переділів;
 • підтримка збалансованих і довірливих відносин із США та інтенсифікація економічного і науково-технологічного співробітництва з країнами-світовими лідерами;
 • створення сприятливого міжнародного іміджу України, формування необхідних інформаційних та правових умов для просування вітчизняних товарів на зовнішні ринки через активну і виважену участь України в роботі ООН, ЮНЕСКО, ПАРЄ, міжнародних економічних, торговельних та інших організацій.

***

Україна і український народ мають велику історію і багаті традиції, потужний потенціал і широкі перспективи, які можна реалізувати лише за умов ідейного, політичного, економічного і соціального оновлення.

Ми закликаємо всіх, хто виступає за прагматизм, відповідальність та чесність в політиці, підтримати прагнення нашої партії всебічно модернізувати українську державу.

Наша програма є реальним шляхом до головної мети – побудови демократичної, процвітаючої, сучасної України, в якій гідно почуватиме себе кожна людина.

Останні новини

Відео

Олександр Герега

Народний депутат України

Олександр Герега

Народний депутат України

Народний депутат України
Президент Федерації важкої атлетики України
Віцепрезидент Української асоціації футболу
Перший віцепрезидент Федерації волейболу України


Персональний сайт